🏠 Wonen, 🏞 ruimte en 🌳 groen

Luister naar deze pagina

Groen bouwen, samen wonen 

Iedereen wil ergens kunnen wonen, ook in De Wolden. GroenLinks wil dat wonen in de gemeente in de toekomst voor iedereen betaalbaar, leefbaar en levendig is.

HOOFDPUNTEN 

 • Om voor alle mensen die in De Wolden willen wonen een plek te vinden, zal er meer gebouwd moeten worden. GroenLinks wil de dorpskernen beperkt laten uitbreiden. Gezocht zal moeten worden naar geschikte bouwlocaties binnen de kernen.
 • Ook voor mensen met lagere- en middeninkomens moet wonen in De Wolden betaalbaar blijven. Als er niets gebeurt, zal er niet voor iedereen een woning in De Wolden te vinden zijn. De traditionele wijze van bouwen - of moeten we zeggen ‘wonen’ – past niet meer in het huidige tijdsbeeld. De gemeente moet creatief en innovatief de regie nemen en samen met verschillende partners aan de slag gaan.
 • Bouwen en wonen, verkeer en vervoer, armoede en gezondheid: in de gemeente hangt alles met alles samen. GroenLinks kijkt vanuit een samenhangende visie naar al deze terreinen. De toekomst is een groene gemeente voor iedereen.
 • Samen met bewoners van De Wolden gaan we de komende jaren aan de slag om de gemeente groener, gezonder, kindvriendelijk en fietsvriendelijk te maken.

Inrichting van de omgeving 

GroenLinks wil de groei van De Wolden opvangen binnen de dorpskernen, niet in het groen daaromheen. 

Verdichten of ‘inbreiden’ betekent dat we ruimte maken voor woningen op plekken binnen de dorpskernen die daarvoor geschikt zijn. Behoud van groene ruimte waarin agrarische bedrijven op een natuurvriendelijke wijze voedsel produceren, natuur zich kan ontwikkelen en mensen recreëren.

De openbare ruimte richten we in als ontmoetingsplek voor mensen in het dorp. Gezondheid, een groene leefomgeving, toegankelijkheid en ontmoeting staan centraal. De openbare ruimte is gemakkelijk en veilig te bereiken, ook voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Op die manier kan iedereen actief deelnemen aan het openbare leven in de gemeente.  Openbare ruimte in de kernen wordt zo niet opgeofferd. Integendeel: die krijgt een kwaliteitsimpuls voor een nog prettiger leefomgeving.
En waar er binnen de dorpskernen echt geen ruimte meer is voor het realiseren van woningen, kijken we naar oplossingen waarbij de natuur behouden of zelf versterkt kan worden en het woongenot voor de dorpsbewoners niet aangetast wordt.

Bouwen 

GroenLinks zet vol in op duurzame en natuurinclusieve woningen. Er komt meer ruimte voor verschillende typen woningen en voor gecombineerd gebruik van gebouwen door allerlei mensen. 

Natuurinclusief ondersteuning bieden voor dieren/natuur

De wensen die GroenLinks en veel bewoners stellen aan nieuwe woningen en gebouwen gaan verder dan de wet: Energieneutraal, niet meer aangesloten op het gas, geschikt voor de opvang van regenwater en voorzien van groene daken - die gunstig staan ten opzichte van de zon. Indien mogelijk maken we gebouwen die energie opleveren. GroenLinks wil dat de gemeente duurzaamheid en natuurinclusiviteit nog sterker als criterium stelt bij onderhandelingen met projectontwikkelaars en bij aanbestedingen zelfs als doorslaggevend criterium hanteert.

Biobased bouwen is het gebruik van hernieuwbare natuurlijke materialen die eveneens CO2 vastleggen; hout, maar ook bouwmaterialen van vezels van diverse planten. Dat is voor de landbouw een kansrijk alternatief. GroenLinks wil dat hier aandacht aan besteedt wordt bij het maken van bouwplannen.

De woningvoorraad in de gemeente sluit onvoldoende aan bij de behoefte. Behalve voor mensen met lage inkomens moeten we gericht meer bouwen voor jongeren én ouderen. GroenLinks is er groot voorstander van dat mensen meer zelf en meer sámen bouwen. Op die manier kunnen woningen veel beter aansluiten op hun wensen en leefvormen. Denk aan huizen voor meer generaties of meerdere gezinnen en aan woningen met een werkplek aan huis of kleinere woningen voor alleenstaanden. De gemeente kan dit stimuleren en ruimte bieden aan innovatie en creativiteit.

Daarnaast kun je nog meer bereiken door natuurinclusief te bouwen. Hierbij integreer je de natuur bij de bouw en  renovatie van gebouwen. Natuurinclusief bouwen kan met allerlei slimme technische oplossingen, zoals inbouwkasten voor broedende vogels of vleermuizen. Maar ook groene daken, groene muren en het slim omgaan met verlichting. Zo draag je bij aan lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Actiepunten 

 • De gemeente zoekt op een innovatieve en creatieve wijze ruimte voor bouwen voor doelgroepen: jongeren, ouderen, mensen met een beperking of ziekte, experimentele leefvormen, enzovoorts. 
 • De gemeente gaat experimenteren met regelarme zones waarin mensen zelf en/of samen duurzaam bouwen. 
 • GroenLinks wil natuurinclusief bouwen en renoveren tot de norm maken: duurzaam, energieneutraal én natuurinclusief

Samen wonen 

De Wolden moet een gemeente zijn voor iedereen. Het doel is: betaalbaar wonen voor iedereen. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor het wonen van jongeren, mensen met lage- en middeninkomens, ouderen en mensen met een ziekte of beperking. Daarvoor moeten we nu al werk maken van gemengd, gevarieerd, levensfasebewust en natuurlijk duurzaam bouwen en wonen.

Voor starters en mensen met lage- en middeninkomens is het moeilijk om in de gemeente te komen of blijven wonen. Voor sociale huurwoningen zijn er lange wachttijden. Kinderen, ouderen en anderen die graag in een dorp willen blijven, kunnen dat vaak niet. 

GroenLinks streeft naar een evenredige spreiding van verschillende soorten woningen over de gemeente. Door gemengd bouwen wil GroenLinks mogelijk maken dat mensen die dat willen een ‘wooncarrière’ kunnen doorlopen in hun eigen dorp of wijk: starter, gezin, oudere – elk met eigen woonbehoeften maar steeds in de eigen dorp of buurt. Zo houden we de dorpen vitaal en aantrekkelijk.

Actiepunten 

 • ‘Meer markt’ is ook in de woningsector niet het antwoord. GroenLinks wil dat de gemeente een actievere rol neemt in het reguleren van de woningmarkt. 
 • GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente weer actiever grondbeleid gaat voeren en mogelijk grond gaat aankopen. Niet om mee te speculeren, maar om mee te sturen op de woningmarkt. 
 • GroenLinks wil dat er bij de bouw of herinrichting meer variatie komt in woningen. Het gaat niet alleen om het mengen van koop-, huur en vrijesectorwoningen, maar ook om woningen voor ouderen, jongeren, mensen met een beperking of ziekte, statushouders, enzovoort. 
 • De gemeente moet de samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen en andere partijen die voor mensen in kwetsbare posities zorgen, stevig coördineren. Zo kunnen ook deze mensen goed wonen en meer rekenen op steun uit de buurt, ongeacht waar zij wonen. 

Groene ruimte 

Mede dankzij GroenLinks kan De Wolden een steeds groenere gemeente worden. Samen met bewoners – kinderen, volwassenen, ouderen – gaan we de gemeente groener en diervriendelijker maken. 

Iedereen vaart wel bij een veilige, groene woonomgeving. Meer groen in de leefomgeving is goed voor mensen: ze worden er gezonder en gelukkiger van. Groene ruimte nodigt uit tot spelen, sporten en recreëren en brengt mensen meer met elkaar in contact. 

De Wolden heeft mooie groene gebieden. Het platteland is mooi, maar vaak eenzijdig. Er is weinig rijkdom aan soorten. De biodiversiteit zal gestimuleerd moeten worden. GroenLinks wil met eenvoudige maatregelen écht vergroenen, waardoor het groen mooier wordt en ecologisch meer waarde krijgt. Door in bermen en langs sloten bepaalde bloemsoorten in te zaaien, wordt bovendien het leefgebied van bijen en hommels vergroot. 

Actiepunten 

 • Bestaande groenstroken moeten op elkaar aangesloten worden. Voor al die groenstroken geldt dat een gericht maaibeleid de soortenrijkdom in de gemeente vergroot. Groenstroken worden bij voorkeur voorzien van vruchtdragende struiken die als voedsel en schuilplaats dienen voor insecten, vogels en zoogdieren.
 • Groen Links wil agrarische bedrijven betrekken bij een natuurvriendelijke inrichting van het buitengebied waar een hogere biodiversiteit samen gaat met een effectievere en goedkopere wijze van voedselproductie. De natuur is ons tot dienst!
 • Bij veranderingen in de openbare ruimte onderzoeken we altijd wat de kansen zijn voor dieren, bomen en ander groen. Hierbij is ons uitgangspunt: alleen verharding zoals stenen of asfalt als het echt nodig is. Ook bevorderen we het zogenaamde diervriendelijk bouwen en inrichten van de groene ruimte, met ruimte voor vogels en vleermuizen om de biodiversiteit te verbeteren.
 • GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten op straat, in hun eigen buurt. Daarom willen we meer zitjes en bankjes in de openbare ruimte. 
 • Voor omgevings- en bouwvergunningen ontwikkelt de gemeente heldere criteria. Zo kunnen we de plannen toetsen aan regels voor natuurbescherming. Bij het handhaven daarvan betrekken we ook de woningcorporaties. 
 • Het huidige bomenbeleid moet worden geactualiseerd. We moeten zuinig zijn op onze bomen. Onze gemeente heet niet voor niets De Wolden. Bomen moeten worden opgenomen in bestemmingsplannen om ze beter te beschermen tegen bouw- en graafschade. 

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 🚛 Verkeer en 🚌 vervoer