🚛 Verkeer en 🚌 vervoer

Luister naar deze pagina

Slim bereikbaar, leefbaar en gezond 

Op het gebied van verkeer en (openbaar) vervoer liggen er voor de gemeente De Wolden wel wat uitdagingen.  De komende jaren werken we volop aan het bereikbaar, gezond en leefbaar houden van onze mooie gemeente, waarbij we letten op het bevorderen van veiligheid voor onze kinderen.

HOOFDPUNTEN 

 • Bij het plannen en inrichten van het verkeer in de gemeente hebben volop aandacht voor voetgangers en fietsers. Uitbreiden van de fietspaden heeft dan ook prioriteit. 
 • GroenLinks wil in overleg met ondernemers om te kijken naar een innovatieve manier van winkelen, zonder dat daarbij eigen auto’s nodig zijn. 
 • Elektrische oplaadpunten voor fietsen zouden op veel plekken beschikbaar moeten worden zodat ook forensen met de fiets kunnen gaan.
 • We willen we het openbaar vervoer uitbreiden zodat de auto makkelijker kan blijven staan en het bestaande openbaar vervoer elektrisch aanbesteden
 • In een leefbare, gezonde en duurzame gemeente willen we het gebruik van deelauto’s en elektrische auto’s stimuleren.
 • Maximaal 30 en 60 kilometer per uur is de standaard voor al het verkeer in de De Wolden. 

We moeten zorgen dat alle kernen in De Wolden goed bereikbaar zijn. De leefbaarheid in de gemeente en de gezondheid van onze inwoners vragen aandacht. En natuurlijk moeten we rekening houden met de economie en de kosten. Om de problemen rond verkeer en vervoer in de gemeente aan te pakken, heb je een doortimmerde visie nodig. 

De afgelopen jaren hebben we meer ruimte gemaakt voor fietsers. Fietsroutes zijn verbeterd en uitgebreid. Bij de herinrichting van straten en dorpen gelden leefbaarheid en veiligheid als uitgangspunt. Kwesties als bereikbaarheid, kosten en economische groei wegen we af tegen de eisen van duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. We stimuleren minder autogebruik, en willen plannen ontwikkelen om verschillende soorten verkeer en vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten. We bevorderen het Openbaar Vervoer (OV) en andere milieuvriendelijke vormen van vervoer. 

Daarbij zijn we ons bewust van het feit dat bewoners nu vaak nog de auto als hoofdvervoermiddel gebruiken. Vaak komt dit door een gebrek van alternatieve vormen van vervoer zoals OV. Om ook hierbinnen sneller over te gaan op een duurzame en schonere manier van reizen, willen we voor hen meer laadpalen realiseren, zodat men geneigd is sneller over te stappen op elektrische vervoersmiddelen.

GroenLinks wil ook onderzoeken of er  ‘knooppunten’ kunnen worden aangewezen. Mensen stallen er veilig en gratis hun auto of fiets (met laadpunten!) en reizen vanaf daar met het openbaar vervoer.

Fietsers en voetgangers

In haar visie op verkeer gaat GroenLinks in eerste instantie uit van fietsers en voetgangers. 

De fietsbrug over de N48 en de kruisingen met de N375 vragen om een helder beleid. 

Voor fietsers en voetgangers kan nog veel worden gedaan in De Wolden. Brede trottoirs zonder obstakels en veilige fietspaden zijn gewenst. Het laten staan van de auto kan worden gestimuleerd. Op de schoolroutes moeten de kinderen veilig kunnen lopen en fietsen. Gedegen onderhoud van de stoepen is belangrijk. De aanleg van een veilige fietsoversteek van de N48 en de N375 heeft grote prioriteit. 

Actiepunten 

 • GroenLinks wil in de komende raadsperiode meer werk maken van het onderhoud van stoepen. Vooral mensen in rolstoelen en met rollators merken dat dit onderhoud nog te wensen overlaat. 
 • GroenLinks streeft voor alle kernen naar bredere stoepen voor voetgangers
 • Een veilige fietsoversteek van de N48 moet snel gerealiseerd worden - met het huidige viaduct is vast een oplossing te bedenken.
 • Gemakkelijk doorfietsen is vaak een kwestie van kleine maatregelen: een doorsteekje hier, een bochtje daar. GroenLinks wil dat bewoners en gebruikers dat soort verbeteringen eenvoudig kunnen aanmelden. Er komt budget om dit soort aanpassingen snel en flexibel te realiseren. 
 • Verkeersveiligheid is belangrijk in De Wolden, onder andere door goed verkeersonderwijs op de basisschool en door de dorpskernen veiliger in te richten voor lopende en fietsende kinderen. 

Openbaar vervoer 

GroenLinks zet de komende jaren in op beter en betaalbaar OV.  GroenLinks wil dat het OV ook betaalbaar wordt voor mensen met een laag inkomen of een uitkering. Naast meer schoon busvervoer willen we ook transport met elektrische voertuigen bevorderen. Om dat alles voor elkaar te krijgen, moet de gemeente goed samenwerken met de provincie: die gaat over de bussen in de gemeente. 

Actiepunten 

 • Steeds meer bussen zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De gemeente vraagt de provincie ervoor te zorgen dat deze mogelijkheden worden uitgebreid. Met goede voorlichting zorgen we ervoor dat mensen deze voorzieningen ook meer gaan gebruiken. 
 • Bij het inrichten van het busnetwerk streven we naar een netwerk dat aansluit op mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer, zoals ouderen en rolstoelgebruikers. 
 • In samenwerking met de provincie zorgen we ervoor dat elke dorpskern goed bereikbaar is, bij voorkeur met elektrische bussen. 
 • Verkeer en vervoer veranderen snel. Steeds meer auto’s, bussen en fietsen worden elektrisch. Mensen hebben minder vaak zelf een auto en delen vaker een auto. Het autoverkeer kunnen we inperken door in te zetten op meer openbaar vervoer

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 🗑 Afval, ⚡️ Energie, ♻️ Duurzaamheid