😄 Welzijn, 🚸 Jeugd en 🏸 Sport 

Luister naar deze pagina

GroenLinks De Wolden staat voor een zorgzame regio. 

Het doel is steeds: iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen. Zorg,  hulp en aanbod is ook steeds daarop gericht. Wie steun nodig heeft, krijgt die. 

HOOFDPUNTEN 

 • GroenLinks staat voor meer samenwerking in welzijn en zorg zodat we de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren.
 • GroenLinks werkt eraan dat álle kinderen en jongeren volop kansen krijgen om te bouwen aan hun toekomst. Als ze hierbij steun nodig hebben, krijgen ze die.

Groen Links gaat daarbij uit van het idee van ‘positieve gezondheid’: We kijken niet alleen naar beperkingen, maar juist ook naar wat mensen wél kunnen. Op die manier blijven mensen met tegenslagen zo lang en zo veel mogelijk de baas over hun eigen leven. 

Gezondheid draait niet alleen om de vraag of je wel of niet ziek bent. Het gaat er ook om of je je gezond voelt en grip hebt op je eigen leven. En dat hangt weer samen met een heleboel andere dingen: met hoe je woont en hoeveel geld je hebt, met schulden, stress, het gemak waarmee je leest, schrijft of praat. Natuurlijk kan het gaan om lichamelijke en geestelijke klachten, maar ook die zijn niet los te zien van de situatie waarin volwassenen leven en kinderen opgroeien. 

Van mensen die zorg of hulp vragen moet daarom het ‘hele verhaal’ in beeld zijn. Lukt het niet om problemen op te lossen – met werk, inkomen, door ziekte – dan moet er voor iedereen voldoende ondersteuning zijn. Als het nodig is, mag die ondersteuning gerust lang duren. Die steun kan vanuit professionals komen of vanuit het eigen netwerk. 

 


GroenLinks gaat uit van de kracht van mensen. 

GroenLinks sluit graag aan bij de kracht van buurtbewoners en hun netwerken. Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. Centraal staat altijd dat de bewoner die hulp nodig heeft zelf de regie heeft. Voor mensen die daar moeite mee hebben, kijken we wie in hun netwerk kunnen helpen en welke professionals daarbij kunnen ondersteunen. GroenLinks wil dat organisaties in zorg en welzijn méér met elkaar samenwerken. We streven naar samenwerking tussen professionals in de buurt én informele zorg, mantelzorgers, vrijwilligers en het buurtnetwerk. In de buurtaanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de buurtverbinders; mensen die veel contacten hebben in de buurt – ook met mensen die voor anderen moeilijk te bereiken zijn. Deze buurtverbinders slaan bruggen tussen buurtbewoners onderling en met het welzijnswerk. 

 

 • GroenLinks wil dat de gemeente geld reserveert voor buurtverbinders – om ze te trainen en te begeleiden zodat ze hun rol optimaal kunnen vervullen.
 • Door meer samenwerking in welzijn en zorg kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
 • GroenLinks wil klanten, bewoners en ervaringsdeskundigen nauwer betrekken en invloed geven bij de uitvoering en beoordeling van de dienstverlening in het welzijn.
 • Mensen met een ziekte of beperking moeten met een zogenoemd persoonsgebonden budget (PGB) maximale vrijheid krijgen om zelf de ondersteuning in te kopen die ze nodig hebben. We werken de komende vier jaar aan een integraal PGB dat niet afhankelijk is van de potjes waaruit het betaald wordt, maar waarin de vraag van de cliënt centraal staat.

 

Groen Links vindt dat er in de Wolden ruimte moet zijn voor alle nationaliteiten.

 Professionals in zorg en welzijn, maar ook ambtenaren moeten meer gevoel krijgen voor cultuurverschillen. Ook moet er oog zijn voor taalbarrières. Die kunnen worden beslecht door de inzet van activiteiten. GroenLinks wil dat er genoeg activiteiten zijn, ook voor jongeren. Er moeten voldoende (openbare) ruimtes zijn waarop jongeren elkaar ontmoeten en samen dingen kunnen doen. Jongeren moeten zichzelf kunnen zijn. Zo weten we dat jonge LHBTQI-ers nog steeds vijf keer vaker zelfmoord plegen dan hun leeftijdsgenoten. Groen Links ondersteunt ook deze groep met specifiek beleid op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en veiligheid. Zo zetten wij in op gedegen voorlichting op elke school, goede samenwerking tussen vertrouwenspersonen en jeugd-GGZ, en moet er een plek komen waarin LHBTQI- jongeren en volwassenen samen kunnen komen. GroenLinks ondersteunt daarom de ontwikkeling van buurtkamers en buurthuizen in zelfbeheer om activiteiten te stimuleren waarin ontmoetingen plaatsvinden voor de verschillende groepen in de gemeentes. De gemeente geeft kinderrechten een plek in al haar beleid. Voor jongeren die met hulpverlening te maken hebben mag de hulp niet abrupt stoppen als ze 18 jaar worden. GroenLinks wil dat de mogelijkheden die hiervoor binnen de verlengde jeugdhulp bestaan meer gebruikt worden. 

 

 • De gemeente maakt met basisscholen, de jeugdgezondheidszorg, kinderopvangorganisaties en buurtteams afspraken over bewustwording van genderstereotypen en onbewuste gedragsverschillen naar jongens en meisjes
 • Groen Links wil een kinderombudsman in de Wolden.
 • GroenLinks wil ervoor zorgen dat problemen bij gezinnen, kinderen en jongeren eerder worden gesignaleerd. Daarvoor investeren we in de informele zorg in de buurt.

 

Voor een goede ontwikkeling van kinderen is spelen van levensbelang. 

In alle bestemmingsplannen houden we rekening met kindvriendelijke routes, oversteekplaatsen en speelplekken. Bij het (her)inrichten van straten of gebieden moet de gemeente ook altijd het perspectief van kinderen meenemen. Zij moet kinderen dus ook vragen om mee te denken. De behoefte om elkaar ongestoord te kunnen ontmoeten wordt groter. GroenLinks vindt dat jongeren het recht hebben om rond te hangen en wil hiervoor ruimte bieden. Samen met jongeren en buurtbewoners bespreken we wat ‘overlast’ op hangplekken nou echt is en hoe ze samen oplossingen kunnen vinden voor ervaren overlast

 • GroenLinks luistert naar jongeren en doet er ook iets mee. Daarom gaat de gemeente in dialoog met jongeren over onderwerpen die hen aangaan, zoals onderwijs en jeugdwerkloosheid, en stelt op basis daarvan concrete doelen waar jongeren de gemeente aan kunnen houden.
 • GroenLinks daagt jongeren uit initiatieven te nemen voor de buurt of voor andere jongeren. We promoten dat (groepen) jongeren hiervoor geld gebruiken uit het initiatievenfonds.

 

Sport draagt bij aan geluk, gezondheid en het gevoel van saamhorigheid. 

Daarom wil GroenLinks dat sport en bewegen voor jong en oud dichtbij huis, laagdrempelig, toegankelijk en veilig is. 

Sport en bewegen stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Het houdt lichaam en geest jong en voorkomt overgewicht en ziekte. Redenen genoeg om sport en bewegen te blijven stimuleren. Voor mensen met lagere inkomens of financiële zorgen is sporten of bewegen minder vanzelfsprekend. Ook ouderen en vrouwen met een migratieachtergrond sporten naar verhouding weinig. In sommige wijken verdwijnen sportverenigingen doordat er te weinig vrijwilligers zijn met kennis van zaken. Dat is doodzonde, omdat sportclubs bijdragen aan ontmoeting en segregatie in de buurt tegengaan.

 • GroenLinks wil het geld dat voor sporten beschikbaar is meer inzetten om doelgroepen te activeren die nu weinig sporten. Om dit te betalen geven we minder uit aan subsidie voor sportaccommodaties.
 • Mensen met een beperking kunnen structureel sporten. Er zijn genoeg aangepaste sportvoorzieningen met een gevarieerd aanbod in de buurt die goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
 • Het is letterlijk van levensbelang dat kinderen leren zwemmen. We zetten ons in voor het behoud van schoolzwemmen op scholen waar dat het meest nodig is.
 • Sport draagt bij aan geluk, gezondheid en het gevoel van saamhorigheid. GroenLinks blijft investeren in amateursport. Gemeentegeld gaat in de eerste plaats naar sportactiviteiten, groenvoorzieningen en ondersteuning van verenigingen.

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 💼 Werk en 💰 Inkomen