🛡 Veiligheid 🏘 thuis en op straat

Luister naar deze pagina

De Wolden hoort bij de veiligste gemeenten van Nederland! 
Dat heeft alles te maken met de brede aanpak in De Wolden: een combinatie van informeren, voorkomen, begeleiden, aanpakken en nazorg. GroenLinks blijft inzetten op die aanpak om criminaliteit, huiselijk geweld en ongewenst gedrag tegen te gaan.
Samen kunnen we in onze gemeente veel betekenen op het gebied van veiligheid. 

De Wolden loopt voorop met een samenhangende en effectieve aanpak van criminaliteit en ongewenste gedragingen. En de aanpak in onze gemeente werkt: De Wolden is de veiligste gemeente van Drenthe. En daar zijn we natuurlijk trots op.

Welzijn De Wolden, jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligers, mensen op straat – in De Wolden werken veel mensen samen om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. We letten goed op de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden of vatbaar zijn voor criminaliteit. Daarom werkt de gemeente intensief samen met mensen uit de buurt. Waar dat nodig is, pakken we mensen stevig aan. GroenLinks staat achter deze aanpak omdat die werkt. Ook bij veiligheid geldt: voorkomen is beter dan genezen. Deze aanpak voorkomt problemen en biedt een samenhangende oplossing waar dat nodig is.

HOOFDPUNTEN

  • GroenLinks richt zich op het voorkomen van criminaliteit en ongewenst gedrag met investeringen in onder andere werk, wonen en onderwijs
  • Groenlinks wil blijven vasthouden aan de brede aanpak in De Wolden, een combinatie van informeren, voorkomen, begeleiden, aanpakken en nazorg
  • GroenLinks zet in op vertrouwen, maar als het misgaat moet er wel gehandhaafd kunnen worden
  • GroenLinks vindt dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is: onder andere gemeente, welzijn, scholen en bewoners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid

Veilig voelen, veilig blijven

GroenLinks wil dat er in De Wolden meer aandacht komt voor slachtoffers en voor de zorg die zij nodig hebben. Verschillende soorten (huiselijk) geweld en criminaliteit vragen allemaal om een andere aanpak en om een andere zorg voor slachtoffers. GroenLinks wil dat de gemeente ook hier betere samenwerking met en tussen politie, hulpverleners, artsen, buurtvaders- en moeders en buurtteams mogelijk maakt.

Mensen in kwetsbare posities (ouderen, mensen met een beperking) zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer en verdienen bescherming. Gemeente en instanties moeten meer werk maken van voorlichting aan en eventueel ook training in weerbaarheid van deze groepen. Omgekeerd moeten instanties meer oog krijgen voor wat mensen uit deze groepen nodig hebben.

Dierenmishandeling is niet alleen een misdaad, maar ook een belangrijk signaal voor huiselijk geweld. Dierenartsen en hulpverleners moeten dit signaal beter leren herkennen. GroenLinks vindt dat de informatievoorziening over deze problematiek beter moet worden.

Bij de inrichting van de openbare ruimte is sociale veiligheid een belangrijk uitgangspunt. Inspraak van burgers bevordert het gevoel van veiligheid en ‘eigenaarschap’. Hier kunnen we onze dorps- en streekbelangen bij raadplegen.

GroenLinks wil stimuleren dat gemeente en bevoegd gezag blijvend in gesprek komen met mensen uit specifieke groepen: hoe zorgen we ervoor dat buurten/wijken ook voor jullie veilig voelen? Onder andere veel vrouwen, migranten, LHBTQI en ouderen hebben een ander veiligheidsgevoel in de buitenruimte. Daar zoeken we oplossingen voor, zodat iedereen zich veilig kan blijven voelen.

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 🤔 Meedenken en 🔗 meedoen