🎨 Cultuur voor iedereen

Luister naar deze pagina

GroenLinks streeft naar een creatieve samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien en te uiten. 
Met een rijk aanbod aan cultuur, zodat iedereen van cultuur kan genieten en ook zelf cultuur kan maken. Cultuur is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners, maar ook om in contact te komen anderen en met andere (belevings)werelden. Dorpsgenoten ontmoeten elkaar door deel te nemen aan culturele activiteiten. 
Maar nog belangrijker: cultuur draagt bij aan het geluk en welzijn van alle inwoners van De Wolden. 

HOOFDPUNTEN

 • Cultuur in de gemeente verbindt en draagt bij aan het geluk en welzijn van de inwoners: GroenLinks wil dat zo veel mogelijk mensen van cultuur kunnen genieten, actief aan cultuur kunnen deelnemen en zelf cultuur kunnen maken.
 • GroenLinks stimuleert samenwerking tussen diverse disciplines
 • GroenLinks streeft naar een zo groot en gevarieerd mogelijk cultureel aanbod
 • GroenLinks hecht veel belang aan cultuur die toegankelijk is voor iedereen
 • GroenLinks Is voorstander van het verstevigen van de culturele infrastructuur, daarmee kan een positieve bijdrage geleverd worden aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Dit levert de gemeente ook aanzien en inkomsten op.

Het is van belang om vanuit cultuur voortdurend de samenwerking en verbinding te zoeken met ondernemers, onderwijs, verenigingen en andere beleidsdomeinen zoals sport, sociaal domein en recreatie en toerisme.

GroenLinks De Wolden onderschrijft daarom de in 2019 gepresenteerde Agenda ‘Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’, waarbij ondernemers, interne cultuurcoördinatoren uit het basisonderwijs, een afvaardiging van toneel- en muziekverenigingen, Cultureel Platform, Stichting Welzijn De Wolden, gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, recreatieondernemers en organisatoren van culturele evenementen hebben bij het maken van de agenda afspraken gemaakt.  Ook zien wij kansen in het verbinden van de dorpen door middel van cultuur. Zoals huiskamerfestivals als verbindend lint tussen de diverse dorpskernen. Hierdoor ontstaat een eenheid in verscheidenheid!  

 

MAKEN EN GENIETEN

GroenLinks wil dat alle inwoners van De Wolden dicht bij huis kunnen genieten van kunst en cultuur als ‘maker’ of als ‘consument’ en wil het bezoeken én beoefenen ervan voor iedereen betaalbaar maken.  Daarom investeert GroenLinks in amateurkunst, cultuureducatie op scholen en culturele initiatieven met en voor bewoners

Actiepunten

 • GroenLinks stelt budgetten beschikbaar voor kleinschalige kunstinitiatieven
 • GroenLinks handhaaft subsidies voor amateurkunst
 • GroenLinks stimuleert het zoeken van verbinding en samenwerking tussen cultuur, vrijetijdssector, ondernemers en onderwijs en versterking amateurkunst, verenigingen en dorpen
 • GroenLinks stimuleert verdergaande samenwerking tussen culturele instellingen en instellingen op het gebied van sport, jeugd en welzijn en het onderwijs in de breedste zin – inclusief voor- en naschoolse educatie. Er wordt aandacht besteedt aan talentontwikkeling bij kinderen.
 • GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van de openbare bibliotheken tot culturele ontmoetingsplaatsen. Met activiteiten op het gebied van taal- en leesbevordering, digitale geletterdheid en mediawijsheid en informatieverstrekking draagt de bibliotheek nog meer bij aan het toegankelijk maken van kennis en cultuur voor iedereen.?

 

DUURZAAM EN BETAALBAAR

Wat GroenLinks betreft moet de culturele sector duurzamer worden. Op festivals en in musea moeten we meer oog hebben voor mens, dier en gezondheid. Ook verbeteren we de financiële gezondheid van de cultuursector.

Culturele evenementen kunnen met een paar aanpassingen een stuk duurzamer worden. Denk aan het gebruik van duurzame energie in plaats van dieselaggregaten op festivals en kermissen, het gescheiden inzamelen van afval, gebruik van statiegeld drinkbekers ipv wegwerp plastic, het stimuleren van het gebruik van fiets en OV. Festivals en andere activiteiten die aantoonbaar duurzaam werken, krijgen korting op vergunningskosten (leges). 

Actiepunten

 • GroenLinks maakt zich in de komende raadsperiode hard voor een cultuurbudget dat meegroeit met het aantal inwoners in de gemeente De Wolden.
 • Met maatregelen rond vergunningen en subsidies prikkelen we het duurzaam ondernemen en duurzaam organiseren, ook in de culturele sector. Duurzaamheid maakt deel uit van subsidieplannen en geeft recht op korting bij vergunningverstrekking.

 

MONUMENTEN, MUSEA EN OPENBARE KUNST

Het cultureel erfgoed in de gemeente De Wolden is rijk en divers. Het omvat het gebouwde erfgoed, archeologie en immaterieel erfgoed. Maar ook het historisch cultuurlandschap van de veenontginningen, het esdorpenlandschap en de jonge ontginningen en ruilverkavelingen. Dat moeten we koesteren, zodat ook komende generaties hiervan kunnen genieten. Maar daarnaast kunnen we het erfgoed ook nog beter benutten.

GroenLinks wil duurzaam cultureel toerisme in en rond de gemeente De Wolden bevorderen door gebouwen en gebieden met een cultuurhistorische waarde meer in de etalage te zetten; Bijvoorbeeld door ze op te nemen in fiets- en wandelroutes. Ook de musea kunnen daarvan profiteren.  GroenLinks wil daar samen met de toeristische sector actie in ondernemen.

Actiepunten

 • Monumentaal groen krijgt een plek in de monumentenverordening
 • GroenLinks pleit voor het behoud van monumenten
 • GroenLinks wil cultuurhistorie gebruiken als stimulans voor het toeristisch-recreatief beleid

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 🛡 Veiligheid 🏘 thuis en op straat