📚 Actief onderwijsbeleid

Luister naar deze pagina

GroenLinks pleit voor een krachtig en actief onderwijsbeleid in de gemeente De Wolden, waarbij onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Onderwijs waarin ieder kind evenveel kans heeft om zijn of haar talenten te ontplooien.

HOOFDPUNTEN 

  • GroenLinks de Wolden voert actief onderwijsbeleid, gericht op kansengelijkheid. Alle kinderen en jongeren in de Wolden moeten talenten maximaal kunnen benutten. Dit start met verdere ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) waarin samenwerking met belanghebbenden voorop staat. Een laagdrempelige omgeving waar samen met ouders antwoorden worden gezocht op opvoed- en onderwijsvragen.
  • GroenLinks de Wolden gaat voor onderwijs waarin vorming centraal staat. Daarvoor dienen voorzieningen voor kunst- en cultuureducatie, maar ook voor natuur- en milieueducatie steun en vorm te krijgen. Niet alleen ín scholen, maar ook erbuiten. Regionale samenwerkingen met bibliotheken, ateliers, boer en natuur dienen te worden gestimuleerd.
  • GroenLinks de Wolden staat voor meer brede scholengemeenschappen met langere brugperiodes waarin jongeren de tijd krijgen maximale ontwikkelkansen te benutten.
  • GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat er kinderen thuiszitten. Voor alle kinderen moet er een plek zijn in het onderwijs. Ook voor alle kinderen met een beperking moet er een aanbod van activiteiten zijn.
  • De aansluiting tussen het primair onderwijs en de vervolgopleidingen verdient zorg en aandacht, ook van de gemeente. Samen met het bedrijfsleven richten we ons op het stimuleren van kansen richting de arbeidsmarkt.
  • Het herscholen, nascholen en bijscholen verdient een meer regionale inrichting van het onderwijssysteem die inzet op het voorkomen en opheffen van jeugdwerkloosheid. Te denken valt daarbij aan vraagstukken rondom (energie)transities. Via een academische werkplaats kunnen studenten met of zonder stageopdrachten regionale bedrijven en bewoners (jong en oud) ontmoeten in het kader van het zoeken naar oplossingen van maatschappelijke – en economische vraagstukken. De werkplaats is een ontmoetingsplek waar ketens elkaar vinden en zich richten op een (eerste) oplossing van het vraagstuk.
  • Initiatieven rond bibliotheken en buurthuizen verdienen onze blijvende ondersteuning en inzet. Ook voor mensen die ouder zijn en migranten en nieuwkomers wil Groen Links zich blijven inzetten voor het bijscholen in het lezen en/of schrijven van de Nederlandse taal, maar bijvoorbeeld ook in digitale vaardigheden, zoals het werken met computers en telefoons. Dit kan door een ’regionaal-samen’ te creëren: Ook hier kunnen opdrachten voor studentenstages regionaal ingezet worden voor mensen die bijgeschoold willen worden.

GroenLinks De Wolden wil dat onderwijs een samenspel wordt tussen verschillende belanghebbenden uit het onderwijs die onderwijsprogramma’s opstellen die hoofd, hart en handen aanspreken. Een proces van vorming waarvan leren rekenen, met plezier leren lezen en goed leren schrijven onderdelen zijn. Het ontmoeten en uitwisselen van expertise van leerkrachten en zorgondersteuners tussen verschillende lespunten maakt dat we kunnen meebewegen met snelle veranderingen, ook wanneer het bestaan van basisscholen bedreigd wordt in kleine dorpen. Er is continu verandering en die brengt complexiteit en problematiek met zich mee, waarin leraren moeten kunnen en mogen meebewegen. Zij zijn de spil van het onderwijs en daar waar zij ontmoeten, samenwerken en met elkaar kennis opdoen en ideeën genereren, zal dit betekenisvol bijdragen aan het vormingsproces van kinderen.

GroenLinks De Wolden wil dat de aansluiting tussen het primair onderwijs en de vervolgopleidingen, regionaal beslecht wordt door met het bedrijfsleven te kijken naar welke aansluiting gestimuleerd kan worden. Zodat kinderen en jongeren beter op weg geholpen worden richting de arbeidsmarkt. Hierbij staat kansengelijkheid voorop bij GroenLinks De Wolden, want ieder kind heeft recht op maximale ontwikkelkansen. Het onderwijssysteem moet zich voegen naar het kind; geen kind hoort thuis te zitten. Het beoordelen van kinderen en jongeren dient dan ook niet (alleen) plaats te vinden door toetsen en cijfers. Het beoordelen zit ook in waardering en erkenning van talenten. Leraren en ouders zijn elkaars partners en dragen samen verantwoordelijkheid om alle kinderen en jongeren op weg te helpen richting maximale ontwikkelkansen. Samenwerkingsverbanden, stichtingen en schoolorganisaties dienen voorwaardenscheppend leiderschap te tonen richting de maximale ontwikkelkansen van jongeren en kinderen. Dit betekent dat leraren en ouders optimaal ondersteund worden in het nemen van initiatieven die hieraan bijdragen.

 

Actiepunten

  • Contacten leggen met de scholen en vragen naar de behoeften die zij hebben. Deze kunnen we meenemen naar de gemeenteraad.
  • Scholen in contact brengen met de bibliotheek, natuurorganisaties, de cultuursector en het bedrijfsleven.
  • Wij steunen het openblijven van alle bibliotheken in De Wolden.

 

Ga door naar het volgende hoofdstuk: 🌈 Diversiteit en 🎯 emancipatie